Revisor och revision

Du är här:
<< Alla ämnen
Innehåll:

Precis som styrelsen, väljs en revisor på årsmötet. Många ideella föreningar behöver inte anlita en auktoriserad revisor även kallad ”Godkänd revisor”, det räcker med att ha det som kallas för ideell revisor eller ”Lekmannarevisor”.

Revisorns uppdrag är att granska föreningen och i sin tur styrelsens arbete mellan två årsmöten. en kan säga att revisorn får uppdraget att dubbelkolla att allt stämmer så att alla medlemmar i föreningen kan känna sig trygga med att en styrelse inte ”slösat” föreningens pengar eller gjort saker som inte föreningen ska göra utifrån den verksamhetsplan alla var med och beslutade om på årsmötet.

Första gången en hör ordet ”Revisor” tänker dom flesta nog på en person som bara sitter och räknar pengar hela dagarna. Vilket alltså inte riktigt stämmer..

Behöver vår förening en Revisor?

För att starta och driva en förening är revisor inget krav, men om föreningen vill söka vissa bidrag kan bidragsgivare ha vissa krav.

Om föreningen ska få bidrag från Folk You krävs det att föreningen har valt en Ideell revisor.

Auktoriserad revisor

En auktoriserad revisor är en person som är kvalificerad att utföra krävande och ansvarsfulla uppgifter inom revision. Förutsättningen för att få använda titeln auktoriserad revisor krävs det att personen uppfyller undervisningskrav samt har en viss mängd erfarenhet inom yrket som revisor.

Skatteverket har några punkter om när ni som föreningen behöver en auktoriserad revisor. De är få ideella föreningar som når upp till deras krav.
Läs skatteverkets krav på deras hemsida >>

Folk You uppfyller inte heller skatteverkets krav men har ändå en auktoriserad revisor. Detta är för att några av de statliga myndigheterna som ger oss bidrag kräver att vi ska ha det.

Därför kan det vara bra att kolla om det krävs när ni söker vissa bidrag.

Ideell Revisor

Som förening är det alltså en ideell revisor ni behöver. Även om det inte krävs att personen är utbildad på något sätt finns det andra krav en ideell revisor måste kunna uppfylla:

– Vara oberoende gentemot föreningsledningen

Att vara oberoende gentemot föreningsledningen innebeär att revisorn inte är släkt med någon av er som sitter i styrelsen. Det kan alltså inte vara en förälder eller ett syskon.

– Vara myndig

Personen måste vara myndig för att få vara revisor

– Inte vara försatt i konkurs

Hur går en revision till?

Den första januari varje år är det dags att samla ihop allt från förra året. Vad är då ”allting”?
Det revisorn vill se är era styrelseprotokoll och protokoll från andra möten där ni tagit beslut som rör föreningen. Revisorn vill också titta på er bokföring för att kunna se att det finns verifikationer, det vill säga kvitton, på alla pengar som kommit in i föreningen eller som föreningen använt för att köpa saker.

Tänk på att revisorn behöver en del tid på sig för att kunna gå igenom allt.

– Protokoll

Alla beslut som tas på möten skrivs ner i föreningens mötesprotokoll. Det är bra att tänka på att det ska vara enkelt att läsa vad det är för beslut ni egentligen tagit. Detta förenklar för både er och för revisorn. Protokollen ska sen justeras – Skrivas på. Oftast är det Ordföranden och en eller två justeringspersoner som gör detta.

Protokollen lämnas sedan över till revisorn som använder dom som underlag när hen granskar föreningens verksamhet.

– Bokföring

Revisorn tittar också på bokföringen och dubbelkollar att dom pengarna som föreningen använt har gått till rätt saker. Till hjälp använder revisorn protokoll, kvitton, balans och resultaträkning.
Några saker som er revisor nästintill garanterat vill ha:

  • Engegemangsbesked från bank – Kan beställas från banken
  • Skattekontoutdrag hela året. – Om ni har anställda eller måste betala skatt.
  • Styrelseprotokollen.
  • Balansräkning
  • Resultaträkning
  • Verifikationer – alla kvitton, fakturor osv. Som styrker in och utbetalning.

Revisionsberättelse

När revisorn tittat på året som varit för att se så att alla siffror och beslut stämmer överens skriver hen en revisorsberättelse. Om det är något revisorn tycker att styrelsen har gjort extra bra kan hen påpeka det, samma sak gäller om det är något revisorn tycker att nästa styrelse ska tänka på.

Revisorn brukar också säga om hen tycker att den avgående styrelsen ska få eller inte få ansvarsfrihet.

Revisionsberättelser ser oftast likadana ut och behöver inte vara skrivna som en lång uppsats utan kan se ut så här.

Exempel – Revisionsberättelse

Revisionsberättelse Folkkultursföreningen
Vid granskning av Folkkultursföreningens räkenskaper för tiden 2021-01-01 – 2021-12-01 har jag funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Den kontanta kassan och det kvarstående värdet på bank och postgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt mig icke anledning till anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Jag anser att årsmötet ska ge styrelsen ansvarsfrihet.

Revisor Revisorsson
2022-02-05

Ansvarsfrihet

Detta ska finnas med som en punkt på årsmötet. Att ge ansvarsfrihet innebär att föreningens medlemmar godkänner hur styrelsen arbetat utifrån styrdokumenten – Verksamhetsplanen är ett sådant dokument. Kort och gott innebär att medlemmarna tycker att styrelsen arbetat korrekt.

För att kunna ge en avgående styrelse ansvarsfrihet måste ju medlemmarna ha tillräckligt med information om hur styrelsen har skött föreningen. Det är framförallt detta som en revisor hjälper till med genom sin revisionsberättelse. En kan säga att revisorn går i god för att styrelsen har gjort ett bra jobb.

Att inte bevilja ansvarsfrihet kan ses som en markering att föreningens medlemmar inte är nöjda med styrelsens arbete, att de misstänker att allt inte har skötts korrekt eller lagligt. Årsmötet kanske också tycker att styrelsen har några saker kvar att lösa innan de kan beviljas ansvarsfrihet. Vanligast är antingen att beslut tas nästa årsmöte eller att revisorerna får i uppgift att bedöma när uppgifterna lösts.

Det är vanligt att en styrelse som inte fått ansvarsfrihet inte heller får nytt förtroende – alltså inte blir omvalda.

Ordlista

Auktoriserad Revisor
En revisor som har utbildning och erfarenhet. Denna personen jobbar som revisor och tar betalt för sina uppdrag

Ideell Revisor
Även kallad ”Lekmanna revisor”. En revisor som inte har utbildning.

Revision
Revision är oberoende granskning och uttalande om information eller vissa förhållanden.

Justerat protokoll
När en justerar ett protokoll läser en igenom det och ser så att allting i protokollet är skrivet rätt och stämmer överens med det mötet kom överens om. När en skrivit på har en alltså godkänt protkollet som ”äkta”.

Föregående - Bokföring